ORHANGAZİ SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ

Tüzüğümüz

ORHANGAZİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI

DERNEK TÜZÜĞÜ

 

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

 

 

ADI ve MERKEZİ

MADDE 1      Derneğin adı Orhangazi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’dir. Kısa adı ORSİAD’dır.

Derneğin merkezi Orhangazi/BURSA’dır.

 

ŞUBE

MADDE 2      Derneğin şubesi yoktur.

 

TANIM ve KISALTMALAR

MADDE 3      Bu tüzükte kullanılan,

Dernek: Orhangazi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği,

TC.      : Türkiye Cumhuriyeti

Kanun  : Türk Medeni Kanunu

Tüzük : Orhangazi  Sanayicileri  ve  İş  Adamları Dernek Tüzüğü anlamında kullanılmıştır.

 

MADDE 4     

A-Derneğin Amacı

Derneğin amacı, T.C. Anayasasında belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine bağlı    kalarak Sanayiciler ve İş Adamlarının kazanç paylaşma dışında;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk'ün çizdiği Türkiye Cuhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefıni esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.

İş, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali sorunlar konularında çalışmalar yapmak,

Üyeleri arasında yoğun biçimde beraberlik ve işbirliği sağlamak, kuruluş amacı aynı olan Federasyona üye sıfatıyla katılmak, kurmak yada ayrılmak,

Ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma  merkezlerinin kurulmasını teşvik ve yardım etmek, bu işlerle uğraşan özel ve kamu niteliğindeki kuruluşlarla ve kişilerle işbirliğinde bulunmak,

Teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün arttırılması konularındaki ortak amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmektir.

 

B- Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Dernek Tüzüğünde gösterilen amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Bu amaçla;

 1. Dernek, Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette bulunabilir.
 2. Genç girişimcileri teşvik eder, mesleki eğitimi özendirir, nitelikli sanayici ve iş Adamı yetiştirir ve sektörel sorunlara çözüm üretir.
 3. Kendi alanında gerekli gördüğü kişiler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
 4. Kendi alanındaki konuların araştırılması, verilerin toplanması ve dokümantasyon çalışmalarını yapar, yaptırır ve gerektiğinde diğer kuruluşlarla ortak projeler üretir. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.
 5. Kendi alanında çalışma grupları oluşturur, böylesi gruplara katılır, eğitim çalışmalarına katılır, eğitici günler, sempozyum, panel, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenler.
 6. Kendi alanında sahip olduğu yetki ve bilgiler konusunda düzenli olarak güncelleştirilen diplomatik, yasamaya değin, idari yada hukuki belgeler bulundurur.
 7. Dernek üyelerinin elde etmiş olduğu bilgileri, yargı kararlarını, karşılamış olduğu engelleri belgeleyerek, hem bu üyelerin hem de diğer kişilerin hukuki, ekonomik, teknik, bilimsel, sosyal, çevre, tüketici, eğitim, gençlik, vergilendirme, maliye, istihdam, insan hakları, teknoloji, üretim, uyum, refah, kalkınma, ticaret ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda görebilecekleri zararları ve bunların yaptırımları ile yararları sonuçları ile gelişmelerin araştırmalarını yapar, yaptırır, kolaylaştırır.
 8. Amacına uygun dergi, bülten, vb. yayınlar yapar.
 9. Fikri mülkiyet hakları Know – How, Franchising gibi ticari ve teknik haklar ile taşınır/taşınmaz mallar satın alır, kiralar, kiraya verir, satar, ipotek de dahil olmak üzere her türlü ayni hak tesis eder, kaldırır veya diğer hukuki tasarruflarda bulunur. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
 10. Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük eder ve yardım eder.
 11. Amacına uygun konuların araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımını yapar.
 12. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili konularda teknoloji transferi, lisans, devir gibi hukuki işlemlerin yapılmasında çevre, ortam ve bilinç sağlar.
 13. Kendi alanındaki konularda üyelerini ve ilgili makamları bilgilendirir ve gerektiğinde yasal ve idari yollara başvurur.
 14. Amacına uygun fuar, sergi, kermes gibi konularda üyelerini bilgilendirir, çalışmalarda bulunur, bu gibi etkinliklere katılır.
 15. Her ülkede otoriteler ve yetkili kuruluşlar nezdinde deneyim sonucu eksiklerinin tespit edildiği hususları yeniden gözden geçirir, hukuk, teknik, ekonomik, ticari ve sosyal işler gibi konulardaki düzenlemeleri iyileştirici çalışmalar yapar.
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.
 17. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.

 

C-Derneğin faaliyet alanı: Dernek Sanayıcı yardımlaşma alanında faaliyet gösterir.

 

KURUCU ÜYELER

MADDE 5      Derneğin Kurucu üyelerinin ad ve soyadları ile meslek veya sanatı, yerleşim yeri ve               uyruğu aşağıda gösterilmiştir.

 

No

Adı ve Soyadı

Meslek veya Sanatı

İkamet Adresi

Uyruğu

01

Mehmet Adnan Öcalgiray

Sanayici

Ormo Lojmanları Orhangazi-Bursa

T.C.

02

Necdet Utkanlar

Yönetici

Bademli No 119 Mudanya-Bursa

T.C.

03

Mustafa Savaş Çıngır

Yönetici

İhsaniye mah. İnebey sk. Atalay 5 st. C Blok no 4 Bursa

T.C.

04

Ahmet Cemal Parlak

Yönetici

Ataşehir 59. ada manolya no:4-3b D:25 Atatürk/Kadıköy/İstanbul

T.C.

05

Fevzi Karadağ

Yönetici

Cumhuriyet mah 2.köşkler sit.no:1 Gemlik/Bursa

T.C.

06

Zühre Cansız

Sanayici

Çeltikçi köyü Orhangazi-Bursa

T.C.

07

İbrahim İlhan Baltacı

Yönetici

Döktaş lojmanları Orhangazi-Bursa

T.C.

08

Tamer Ersoy

Sanayici

Ethem efendi cad. Şanlı ap.141/17 Erenköy-Kadıköy-İstanbul

T.C.

09

Mehmet Okan Engin

Sanayici

Zümrüt sok. Müstakil villa no:40 Orhantepe/Kartal/İstanbul

T.C.

10

Bülent Çakıroğlu

Yönetici

Tekke mah 1 Nolu sok No:30 Orhangazi-Bursa

T.C.

11

Selçuk Zengil

Yönetici

Döktaş lojmanları Orhangazi-Bursa

T.C.

12

Kemal Özbelli

Yönetici

Ataşehir 66 ada kardelen 3-3  d:36 Atatürk/Kadıköy/İstanbul

T.C.

13

Ahmet Aydın Akyol

Yönetici

Ormo lojmanları Orhangazi-Bursa

T.C.

14

Ergün Efendioğlu

Sanayici

Dr.Ziya K.Mah.4-4/4 Gemlik/Bursa

T.C.

15

Mustafa Yücel

Yönetici

Camikebir Mah.Yuvam Ap. B blok D:12 Orhangazi/Bursa

T.C.

16

Ali İhsan Aydınoğlu

Yönetici

Hürriyet mah. Örnekköy yolu Bamessa Çelik Servis San. Orhangazi/Bursa

T.C.

17

Emrullah Yıldırım

Yönetici

Hat cad.Göktaş 2 sit. A blok d: 10 Osmangazi/Bursa

T.C.

 

 

İKİNCİ KISIM

 

Üyelik

 

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 6      Fiil ehliyetine sahip Sanayiciler, İş adamları ve Tüzel Kişilikler Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Tüzel Kişiliğin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin Başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, Tüzel Kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.

Ayrıca bilim ve iş dünyasındaki gerçek kişilerden layık görülenlere on yıl fiili ve karşılıksız olarak Derneğe hizmet edenlere, zamanla sınırlı olmayarak maddi ve manevi yarar sağlayanlara, para ve malla bir defada veya peyderpey önemli sayılabilecek miktarda bağışta bulunan kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik Unvanı verilebilir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 7.1  Kendiliğinden :

Üyelik için Kanunda veya Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

                 7.2 Çıkma İle:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir.

                 7.3 Çıkarılma ile :

Dernek üyelerinin çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak,

b) Ödenti verme borcunu ait olduğu yıl içinde yerine getirmemek.

Üye, çıkarılma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz       edemez.

 

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 8      Her üyenin;

a) Dernek faaliyetlerine ve Yönetimine katılmak hakkı vardır.

b) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak            zorundadır.

Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 9.1  Ödenti verme borcu

Her üye, yıllık 1800 YTL tutarındaki ödentiyi derneğe verir. Tüzel kişiliklerin ödentisi, yine aynı miktar üzerinden alınır. Yeni üyeliklerde üyelik giriş aidatı ödenir. Üyelik giriş aidatı miktarını yönetim kurulu belirler.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

            9.2      Diğer yükümlülükler

Üyeler, Dernek Tüzüğüne uymak ve Derneğe sadakat göstermekle         yükümlüdürler.

Her üye, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Birinci Bölüm

 

ORGANLAR

MADDE 10   Derneğin zorunlu organları;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu ve

c) Denetim Kuruludur.

Derneğin zorunlu organları dışında başka organlarda oluşturulabilir. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

İkinci Bölüm: Genel Kurul

 

NİTELİĞİ ve OLUŞUMU

MADDE 11   Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden                oluşur.

 

TOPLANMASI

MADDE 12   Genel Kurul, Tüzükte belirtilen zamanda Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine               toplanır.

a) Olağan Genel Kurul toplantıları iki yılda bir Ocak ayında yapılır.

b) Olağanüstü Genel Kurul;

                        b.1 – Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

                        b.2 – Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya

                        b.3 – Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim                         Kurulunca toplantıya çağrılır.

 

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun kararını veya Derneğe kayıtlı Üyelerin beşte birinin yazılı dilekçesini inceleyip, nedenleri, önem ya da yerindeliğini tartışmaksızın, sadece isteğin şekil yönünden Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun bulunduğunu inceleyebilir. Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaya zorunludur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü Genel Kurulda sadece toplantı için önceden tespit edilmiş gündem görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bu toplantı aidat borcu olmayan üyeler ile yapılır.

 

TOPLANTISIZ ve ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

MADDE 13   Aşağıda belirtilen toplantısız veya çağrısız alınan kararlar geçerlidir:

a) Derneğe kayıtlı bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan

kararlar,

b) Dernek üyelerinin tamamının Kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir  araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Yukarıdaki şekilde karar alınması olağan Genel Kurul toplantısı yerine               geçmez.

 

TOPLANTIYA ÇAĞRI

MADDE 14    Genel Kurul, Yönetim Kurulunca, en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilir veya  üyelere bir yazıyla ya da elektronik posta ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

TOPLANTI YERİ

MADDE 15    Genel Kurul toplantıları, mücbir bir sebep olmadıkça, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Toplantı yerinin, iyi niyet kurallarına uygun olarak üyelerin sığabileceği ve sağlık yönlerinden elverişli bir toplantı yeri olması zorunludur.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 16    Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve Derneğin sona ermesi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                        Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI USULÜ

MADDE 17    Genel Kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ve bir Yazman seçilir. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen hususların gündeme alınması zorunludur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 18    Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Tüzük ile ilgili değişiklikleri yapar. Dernek Organlarını seçer ve Derneğin diğer Organına verilmemiş olan işleri görür. Genel Kurul, Derneğin diğer Organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması, Delegelerin tespiti, Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya Kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin vakıf kurması, Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

KARAR YETER SAYISI

MADDE 19    Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

                        Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                        Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

OY HAKKINDAN YOKSUNLUK

MADDE 20    Hiçbir üye Dernek ile, kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem  veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 

Üçüncü Bölüm: Yönetim Kurulu

 

OLUŞUMU

MADDE 21    Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıllık süre için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Genel Kurul toplantısı sona erdikten sonra, Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak, içlerinden Dernek Başkanı, Genel Sekreter ve Saymanı seçer. Dernek Başkanı, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Dernek Başkanının engeli halinde, Genel Sekreter vekil olarak görev yapar.

İstifa suretiyle veya herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine en çok oy alan yedek üyeleri, Dernek Başkanı sırasıyla yazılı olarak davet eder. Bu davete tebliğinden itibaren 15 gün zarfında cevap vermeyenlerin hakları düşer. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Görev süresi sona eren üye, Yönetim Kuruluna yeniden seçilebilir.

 

TOPLANTI ve KARAR YERİ, YETER SAYISI ve USULÜ

MADDE 22    Dernek Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa Dernek Başkanı veya olmadığında vekilin başkanlığında toplanır. Her toplantıda istenirse bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim Kurulu gerektiğinde Dernek Başkanının çağrısı üzerine de toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde, Dernek Başkanın oyu iki oy sayılır. Verilen kararlar karar defterine yazılarak toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır ve yürütülür. Yönetim Kurulu toplantıları yerleşim yerinde ya da bu kurulca uygun görülen yerlerde yapılır.

 

GÖREVLERİ

MADDE 23   Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini Kanuna ve                        Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Temsil görevi, Yönetim Kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye      verilebilir.

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 1. Dernek üyelerini çoğaltmak, amaç ve ilkelerini yaymak için gereken çalışmaları yapar.
 2. Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemini hazırlar.
 3. Geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesapları ile gelecek mali yıl bütçe tasarısını, personel kadrolarını ve gerektiğinde Tüzük ile ilgili değişiklik önerilerini hazırlar, düzenler, Genel Kurula sunar.
 4. Gerekli yönetmelik, tamim ve diğer düzenlemeleri hazırlar, kabul eder, yürürlüğe koyar, değişiklik yapar, yürürlükten kaldırır.
 5. Ülkemize veya insanlığa yaptıkları hizmet bakımından yönetmeliğe göre hak kazanmış kimselere takdirname, madalya vb. şeyler verilmesi kararını alır.
 6. Genel Kurulca karara bağlanmış taşınır ve taşınmaz mallar, fikri mülkiyet hakları, para ve bağışlar, borçlanma, ipotekler, kiralama, alım ve satım, özel ve kamu kesiminde yapılacak bunlar ve dışındaki her türlü idari ve hukuki işlemleri dernek adına yürütür.
 7. Genel Kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirir.
 8. Dernek birimlerinin çalışmalarını inceler, gözetir, kontrol eder ve gerektiğinde ilgilileri hakkında soruşturma yapar.
 9. Personel kadrolarını düzenler ve personelin atamasını yapar. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar verir.
 10. Dernek adına sözleşmelerin bağıtlanması ve feshi hususunda karar verir.
 11. Uygun gördüğü konu, alan ve sektörlerde çalışma grupları oluşturur, raporlar düzenletir, izler, sonuçlandırır.
 12. Dernek bütçesini uygular ve mallarını yönetir.
 13. Dernek tarafından açılmış veya kendisine karşı açılan davalarda uzlaşma, vazgeçme ve tahsil olanağı kalmamış alacakların silinmesine karar verir. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak Sayman aracılığı ile Derneğe para tahsil eder ve ödemede bulunur.
 14. Yönetim Kurulu Derneğin ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevlerini değiştirir.
 15. Federasyona ve var ise Federasyon aracılığı ile temsil edildiği Konfederasyona yapılacak ödentileri düzenler.

 

Yönetim Kurulu üyeleri, yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri    karşılığında hiçbir ücret alamazlar.

 

DERNEK BAŞKANININ GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 24   Dernek Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği Yönetim Kurulu adına temsil eder.
 2. Yönetim Kuruluna Başkanlık eder ve toplantı gündemini hazırlar.
 3. Derneğin hizmet ve çalışmalarını Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine, Genel Kurul kararlarına uygun olarak yürütür.
 4. Derneğin ita amiridir; ancak Yönetim Kurulunun diğer üyelerine yetki verebilir.
 5. Dernek üyelerinin kuruluş ve kadroları, çalışmaları, özlük hakları ile ilgili  Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
 6. Personel kadro giderleri ve sınırı Yönetim Kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Yönetim Kurulu tarafından öngörülen harcamalar için sadece ödeme emri verme yetkisi Dernek Başkanına aittir.
 7. Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak Genel Kurulca karara bağlanmış taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması veya verilmesi gibi hukuki işlemleri yapar, aynı yolla kiraya verir ve Dernek için taşınır ya da taşınmaz kiralar.
 8. Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri ile, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar, Genel Kurulca onaylanmış bütçeyi uygular.
 9. Dernek birimlerini gözetir, izler ve kontrol eder.
 10. Kanun, Tüzük ve Dernek çalışmalarının gerektirdiği yönetmelikleri hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.
 11. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun yetki verdiği işleri yapar.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 25   Dernek Genel Sekreteri, Başkanın yokluğu halinde onun yetkilerini devir alır.

Yönetim Kurulu tutanaklarının yazılması Genel Sekreterin görevidir. Ayrıca   yazışmalardan toplantı çağrılarından ve kayıtların günü gününe tutulmasından da sorumludur.

 

SAYMANIN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 26    Sayman, muhasebeye ilişkin tüm belgeleri kontrol eder ve Derneğin mali durumu konusunda Yönetim Kuruluna hesap verir. İstem halinde, Derneğin mali durumuna ilişkin raporu hazırlar ve ilk gelen Yönetim Kurulu toplantısına sunar.

 

Dördüncü Bölüm: Denetim Kurulu

 

OLUŞUMU, TOPLANTI ve KARAR YETER SAYISI

MADDE 27    Dernek Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, Dernek üyesi olmak zorunludur.

Genel Kurul toplantısı sona erdikten sonra, Denetim Kurulu üyeleri toplanarak, içlerinden birini Denetim Kurulu Başkanını seçer, çalışmalarını düzenler, iş bölümü yaparlar.

Herhangi bir nedenle asil üyelerden birinin ayrılması halinde, Dernek başkanlığınca yedekten bir üye davet edilir. Denetim Kurulu Başkanın görevden ayrılması halinde, yeni Denetim Kurulu Başkanının seçimi, yedek üye göreve başladıktan sonra yapılır. Denetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile verir. Kurul yılda en az bir kez toplanır.

 

GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 28    Dernek Denetim Kurulu, denetleme görevini yaptıktan sonra, sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar. Denetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

 1. Derneğin her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan da yararlanır.
 2. Denetleme sonuçlarını bir raporla Genel Kuruldan en az bir ay önce Genel Kurulda görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna sunar.
 3. Denetleme esnasında soruşturmaya gerek görülen hususları hemen Dernek Başkanlığına bildirir.

Denetleme sırasında istenen her türlü evrak, defter, belge, kayıt ve kıymetli       evrak ilgililer tarafından ibraz edilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

MADDE 29    Derneğin iç denetimini denetleme kurulu mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı ayı geçmeyen aralıklarla derneğin iç denetimini; gelir-gider, hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve genel kurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini, denetim elemanlarının, çalışma esas ve usullerine göre yapmaya çalışır. Denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirerek yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

 

GENEL KURUL KARARI İLE

MADDE 30    Genel Kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirine yazı ile bildirilir.

 

MAHKEME KARARI İLE

MADDE 31    Derneğin amacı, Kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet Savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, Derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Mali Hükümleri

 

DERNEK GELİRLERİ VE BORÇLANMA USULLERI

MADDE 32    Dernek gelirleri, üye ödentisi, Dernek faaliyetleri sonucunda veya Dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış, yardımlardan ve diğer gelirlerden oluşur.  

           

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

BÜTÇE

MADDE 33   Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar                 ve 31 Aralık'ta sona erer.

 

GELİR ve GİDERLERDE USUL

MADDE 34    Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgenin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliğin’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi" Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.Bağış ve ödenti toplayacak kişileri, Dernek Yönetim Kurulu kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir.

 

ALTINCI KISIM

 

Çeşitli Hükümleri

 

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

 

MADDE 35  

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Orhangazi Sanayicileri ve İş Adamları  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 36    Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yolu ile intikal eden taşınmaz mallar, Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

 

LOKAL AÇMA

MADDE 37    Dernek yerleşim yerinde, mahallin en büyük Mülki Amirinden izin almak koşulu ile, lokal açabilir, işletebilir veya işlettirebilir. Lokallerin açılma, çalışma, yönetilme, yararlanma gibi hususları, Dernek yetkili Organlarınca onaylanmış Yönetmeliği ile düzenlenir.

 

PERSONEL ve İŞÇİLER

MADDE 38    Dernek iş hizmetlerinin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi istihdam edebilir  veya bu işlerin yürütülmesi amacıyla hizmet satınalabilir. Sürekli atamalar çalışma dönemi bütçesi, kadro çizelgeleri doğrultusunda, geçici atamalar ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır.    Personel ve işçiler, Personel Özlük Hakları Yönetmelik Hükümlerine göre işe alınır, çalıştırılır ve işlerine son verilir.

 

DEFTER ve KAYITLAR

MADDE 39    Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.  

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki     gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih sırasıyla ve numara bu deftere altı yazılır ve kararların toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca        Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 40    Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer Organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri Dernek Başkanı tarafından  Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine bildirilir.

 

YÜRÜTME

MADDE 41   Bu Tüzük hükümlerini Dernek Başkanı ve yetkili Organları yürütür.

 

 

BAŞKAN

               

 

 

 

GENEL SEKRETER                                                     SAYMAN

 

 

 

 

 

 

      ÜYE                                                                      ÜYE

 

 

 

 

 

 

  ÜYE                                                                      ÜYE